معرّفی اجمالی

مصحف ترجمه / زبان مقدونی
ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان مقدونی

بازدید کلّ : 8

مصحف ترجمه مقدونی
مصحف ترجمه مقدونیفهرست