معرّفی اجمالی

مصحف ترجمه / زبان مجری
ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان مجری

بازدید کلّ : 7

مصحف ترجمه مجری
مصحف ترجمه مجریفهرست