معرّفی اجمالی

مصحف ترجمه / زبان قرقیزی
ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان قرقیزی

بازدید کلّ : 5

مصحف ترجمه قرقیزی
مصحف ترجمه قرقیزیفهرست