معرّفی اجمالی

مصحف ترجمه / زبان شیشیوائی
ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان شیشیوائی

بازدید کلّ : 7

مصحف ترجمه شیشیوائی
مصحف ترجمه شیشیوائیفهرست