معرّفی اجمالی

مصحف ترجمه / زبان روسی
ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان روسی

بازدید کلّ : 7

مصحف ترجمه روسی
مصحف ترجمه روسیفهرست