معرّفی اجمالی

مصحف ترجمه / زبان داغبانی
ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان داغبانی

بازدید کلّ : 7

مصحف ترجمه داغبانی
مصحف ترجمه داغبانیفهرست