معرّفی اجمالی

مصحف ترجمه / زبان باسا
ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان باسا

بازدید کلّ : 9

مصحف ترجمه باسا
مصحف ترجمه باسافهرست