معرّفی اجمالی

مصحف ترجمه / زبان اردوئی
ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان اردوئی

بازدید کلّ : 10

مصحف ترجمه اردوئی
مصحف ترجمه اردوئیفهرست