معرّفی اجمالی

مصحف تجوید / زبان فرانسه
مصحف تجوید فرانسه (بیان کامل تجوید کلمات قرآن کریم در زبان عربی {با خطّ زیبای عثمان طه} همراه با ترجمه‌ی کامل قرآن کریم به زبان فرانسه به صورت رنگی)

بازدید کلّ : 29

مصخف تجوید فرانسوی
مصخف تجوید فرانسوی
فهرست