اسامی حامیان مالی

شما هم حامی پایگاه باشید …

ناشناس

مبلغ: ۱۰٫۰۰۰ تومان

احمد صبوری

مبلغ: ۸۰٫۰۰۰ تومان

خانم کارگر

مبلغ: ۲۸۰٫۰۰۰ تومان

وحدت مشهوری

مبلغ: ۵۰٫۰۰۰ تومان

علی صبوری

مبلغ: ۲۰٫۰۰۰ تومان

ابراهیم پور وطن

مبلغ: ۵۰٫۰۰۰ تومان

علی امن پور

مبلغ: ۸۰/۰۰۰ تومان

محسن مطهّری نژاد

مبلغ: ۵۰٫۰۰۰ تومان

خانم امن پور

مبلغ: ۵۰٫۰۰۰ تومان

فهرست