اسامی حامیان مالی

شما هم حامی پایگاه باشید …

جواد سیف زاده

جناب آقای

ناشناس

احمد صبوری

جناب آقای

وحدت مشهوری

جناب آقای

علی صبوری

جناب آقای

کارگر

سرکار خانم

ابراهیم پور وطن

جناب آقای

علی امن پور

جناب آقای

دلجوان

سرکار خانم

محسن مطهّری نژاد

جناب آقای

امن پور

سرکار خانم

فهرست