اسامی حامیان مالی

شما هم حامی پایگاه باشید …

دلجوان

سرکار خانم

ناشناس

احمد صبوری

جناب آقای

وحدت مشهوری

جناب آقای

علی صبوری

جناب آقای

کارگر

سرکار خانم

ابراهیم پور وطن

جناب آقای

علی امن پور

جناب آقای

محسن مطهّری نژاد

جناب آقای

امن پور

سرکار خانم

فهرست