اسامی حامیان مالی

شما هم حامی پایگاه باشید …

ناشناس

احمد صبوری

جناب آقای

کارگر

سرکار خانم

وحدت مشهوری

جناب آقای

علی صبوری

جناب آقای

ابراهیم پور وطن

جناب آقای

علی امن پور

جناب آقای

محسن مطهّری نژاد

جناب آقای

امن پور

سرکار خانم

فهرست