معرّفی اجمالی

ترتیل | بندر بن عبد العزیز بلیله | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۵ ساعت و ۲۸ دقیقه | حجم: ۶۹۹ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱

بازدید کلّ : 23

بندر بن عبد العزیز بلیله
بندر بن عبد العزیز بلیله
فهرست